Plugin Slide: Promotion Slide

418

Cài đặt Thêm Plugin: Promotions Slide

Các Bước Chèn Slide vào Bài Viết:

1. Tạo một bài viết mới:

Chèn đoạn code vào chỗ muốn cho hiển thị slide hình ảnh:

[promoslider category = “ten-slide-cai-dat“]

1

2. Vào phẩn Slide của Promotion tạo Slide cha với tên là: “ten-slide-cai-dat

2

3. Thêm từng hình hiển thị trong slide cha

Vào phần Add New Promotion để tạo.

Tên tiêu đề = “ten-slide-cai-dat” + “-1,-2,-…””: để phân biệt từng hình trong slide cha.

Chọn thư mục slide cha hiển thị trong phần Slide, Úp hình hiển thị và Publish.

3

Gắn Link cho từng hình slide.

promotion-slide-gan-link

1- Check khi muốn hình của slide không có link, và ngược lại2- Link được gắn vào hình và phải bỏ dấu check tài mục 1- phía trên

4. Cài đặt hiển thị “Slider Options”

4