icms.vn – Thêm tài khoản người dùng (Admin) – Opencart

177

Bạn Cần đăng nhập với Quyền Admin để thực hiện những thao tác Thêm Tài Khoản Người Dùng.

Sau khi Đăng Nhập, bạn chọn Hệ Thống > Thành Viên > Thành Viên.

Xuất hiện một lưới danh sách các tài khoản và lúc này bạn thực hiện thao tác Thêm / Xóa thành viên.

opencart - tao-tai-khoan-nguoi-dung

Để Thêm Thành Viên, bạn bấm vào nút [Thêm] (như hình trên) và thực hiện các thao tác nhập thông tin thành viên (hình dưới).

opencart - tao-tai-khoan-nguoi-dung1

Nhấn [Lưu] để kết thúc quá trình.

Chú ý:

– Nếu bạn tạo người dùng nhưng “Tình Trạng” = “Tắt” => Người dùng đó chưa đăng nhập được.

– Cần chú ý đến việc Phân quyền quản trị (hình trên)

Để Xóa tài khoản người dùng, bạn đăng nhập với tài khoản Admin, chọn Hệ Thống > Thành Viên > Thành Viên làm (theo hình dưới) > Nhấn [OK] để hoàn tất.

opencart - tao-tai-khoan-nguoi-dung21

Chúc Bạn Thành Công!