icms – Thiết lập hiển thị số lượng sản phẩm trên trang Nhóm Sản Phẩm (Danh Mục) trong OpenCart

186

Sau đây là những bước giúp bạn thực hiện thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị  khi mở một nhóm Sản Phẩm trên web. Mời Bạn theo dõi Những hình ảnh minh họa bên dưới:
sp-1

hình 1

Các bước thiết lập: (Sau khi đăng nhập vào hệ thống)

sp-2

hình 2

sp-3

hình 3

Kết Quả Sau khi thự hiện:

sp-4

hình 4

Chúc Các Bạn Thành Công!