icms – Hướng Dẫn Đổi Mật Khẩu trong OpenCart

200

Để thực hiện việc thay đổi mật khẩu tài khoản của bạn đã được cấp để đảm bảo an toàn dữ liệu, Bạn hãy thực hiện các bước sau.

Lưu ý: Việc đổi mật khẩu chỉ dành cho Admin – Người Quản trị cao nhất.

Các bước thực hiện sẽ lần lượt theo thứ tự của các hình bên dưới.

Đăng nhập với tài khoản bạn được cấp để quản trị web (Vd: tài khoản “quantri”).

dn-doimk

hình 1

dn-doimk1

hình 2

dn-doimk2

hình 3

Sau khi thực hiện xong 3 bước, bạn thoát khỏi tài khoản đang đăng nhập và đăng nhập lại tìa khoản đó với mật khẩu mới.

Chúc bạn thành công!