icms – Cài đặt menu ngang – OpenCart

201

Đăng nhập vào quyền quản trị web để thực hiện cài đặt menu và chọn sản phẩm tiêu biểu trong Opencard.

open-cart

Cài Đặt Danh Mục đã có lên trên Menu ngang:

menu-ngang-opencart

open-cart1-cho-hien-menu

open-cart1-cho-hien-menu1

Chúc Bạn Thành Công!