Hướng dẫn xuất dữ liệu Sản phẩm để tạo file Google Shopping (Phần 2)

45

Hướng dẫn tạo file Google Shopping từ file Woocommerce sản phẩm

Phần 1: Hướng dẫn xuất dữ liệu sản phẩm từ Woocommerce

Bước 1: Vào phần nhonmy.com -> Tools -> Woocommerce Google Shopping

Đường dẫn: https://nhonmy.com/tools/ggs/

Bước 2: Trang này yêu cầu tài khoản để sử dụng. Liên hệ admin để nhận tài khoản. Nếu đã có tài khoản, Chọn Đăng nhập, nhập Tên, Mật khẩu -> Đăng nhập

Bước 3: Bấm Chọn tệp, chọn file csv vừa xuất ở phần 1 -> Upload

Bước 4: Nhập link website & tạo file

Bước 5: Chọn option đường link dẫn tới website. Thông thường chọn /?p=ID

Bước 6: Chọn Tạo File để xuất
Nếu sản phẩm có giá khuyến mãi, chọn Tạo file GKM

Bước 7: Tải file về

Video Hướng dẫn