Hướng dẫn upload video lên youtube và thêm vào danh sách phát

693

1. Đăng nhập vào youtube của bạn
2. Upload video lên youtube lên như bình thương upload2

3. Thêm vào danh sách phát

3 4 5 6
VIDEO HƯỚNG DẪN