Hướng dẫn thêm người bán với theme Wp Residence

113

Bước 1: Chọn Người bán -> Thêm người bán

1

 

Bước 2:  Nhập các nội dung chính:

1: Tiêu đề

2: Giới thiệu người bán

3: Các thông tin liên hệ nguời bán

4: Ảnh người bán

2

 

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, chọn Xem thử (1) để kiểm tra trên trang web và chọn Đăng bài viết (2) để hoàn tất đăng bài

3

 

Kết quả:

4