Hướng dẫn thêm bất động sản với theme Wp Residence

523

Bước 1: Vào Properties/BĐS -> Thêm mới

Bước 2: Nhập các thông tin

1 – Tiêu đề bất động sản

2 – Giới thiệu sơ lược

3 – Các thông tin chi tiết BĐS

4 – Các thông tin lọc tìm kiếm

5 – Hình đại diện cho BĐS

6 – Sau khi nhập hoàn tất các nội dung, chọn Xem thử (để xem bất động sản trên trang Web và chọn Đăng để đăng bài viết hoàn tất đăng bài.

 

 

Kết quả: