Hướng dẫn thêm bất động sản với theme Wp Residence

181

Bước 1: Chọn Bất động sản→ Thêm bất động sản mới

2

Bước 2: Nhập các nội dung:

(1) Tiêu đề  – (2) Nội dung chính

(3) Giới thiệu ngắn – (4), (5), (6) Các thông tin chi tiết của bất động sản

(7) Kinh, vĩ độ Google map: nhập đầy đủ địa chỉ bước  -> chọn Thêm đánh dấu với địa chỉ bất động sản để lấy vị trí trên Google Map

(8) Chọn người đại lý (Người bán)

(9), (10), (11), (12) Chọn loại bất động sản, hành động, thành phố, khu vực

(13) Thêm ảnh bất động sản (Có thể thêm nhiều ảnh cùng lúc nhưng chỉ chọn một  ảnh làm đại diện)

Sau khi nhập hoàn tất các nội dung, chọn Xem thử (14) để xem bất động sản trên trang Web và chọn Đăng bài viết(15)  để hoàn tất đăng bài.

10

 

Kết quả: