Hướng Dẫn Sử Dụng Theme Smpl – Plugin WooCommerce

77

Plugin Cần sử dụng: WooCommerce.

1. Thêm Slide

smpl-1

Cài đặt: Hiển Thị Slide

smpl-2

2. Nhập Sản Phẩm (bật plugin: WooCommerce)

smpl-3

3. Hiển Thị Best Sellers (Yêu Cầu phải có sản phẩm)

smpl-4

Tùy Chỉnh sản phẩm của phần Sản Phẩm Tiêu Biểu

sp-tieu-bieu

4. Portfolio

smpl-5

smpl-6

5. Cài Đặt Hình Ảnh hiển thị Sản Phẩm

cai-dat-hinh-anh

6. Cài Đặt font chữ cho web

font-chu

Hướng Dẫn Sử Dụng Theme Smpl – Plugin WooCommerce – Cấu hình theme SMPL cho mua bán, theme store