Tag: plugin woocommerce

Cách tạo sản phẩm có biến thể Woocommerce

0
Cách 1: Tạo trực tiếp trên trang sản phẩm https://www.youtube.com/watch?v=TzEPEVC4DqM Cách 2: Tạo thuộc tính chung cho các sản phẩm https://www.youtube.com/watch?v=9JzfwLw6UZU&t=4s

Hướng Dẫn Sử Dụng Theme Smpl – Plugin WooCommerce

0
Plugin Cần sử dụng: WooCommerce. 1. Thêm Slide Cài đặt: Hiển Thị Slide 2. Nhập Sản Phẩm (bật plugin: WooCommerce) 3. Hiển Thị Best Sellers (Yêu Cầu phải có sản phẩm) Tùy Chỉnh sản phẩm của phần Sản Phẩm Tiêu Biểu 4. Portfolio 5. Cài Đặt Hình Ảnh hiển thị Sản Phẩm 6. Cài Đặt font chữ cho web Hướng Dẫn Sử Dụng Theme Smpl - Plugin WooCommerce - Cấu hình theme SMPL cho mua bán, theme store