Cách tạo sản phẩm có biến thể Woocommerce

279

Cách 1: Tạo trực tiếp trên trang sản phẩm

Cách 2: Tạo thuộc tính chung cho các sản phẩm