Cách nhập danh sách email vào gmail

306

Bước 1 : vào gmail

 

Bước 2 : nhấn vào “thêm” để nhập thêm danh bạ, hoặc xuất danh bạ

 

Bước 3: nhấn vào tệp cvs để nhập danh sách email từ máy tính

 

Bước 4: nhấn vào để trở lại phiên bản cũ mới có thề nhập danh sách email

 

Bước 5: bắt đầu quá trình tải danh sách email lên từ máy tính của bạn

 

Bước 6: lựa chọn danh sách email cần tải

 

Bước 7: chọn danh sách trong thư mục

Bước 8: có thể tìm và gợp email nào bị trùng lặp

 

Bước 9: quay lại gmail danh bạ, bấm vào danh bạ và đổi tên danh sách.

 

Video hướng dẫn