Cách đăng bài trên trang medium

2040

Bước 1 : nhấp Write a story chuẩn bị viết bài

 

Bước 2: Viết bài