Xóa dữ liệu tạm (cache) của trình duyệt CocCoc, Chrome, Firefox

855
  1. Trình duyệt Cốc Cốc
  2. Trình duyệt Chrome
  3. Trình duyệt Firefox

Trình duyệt Cốc Cốc

123

Video hướng dẫn:

 

Trình duyệt Chrome

1 2 3

Video hướng dẫn:
Xóa Cache trên máy tính

Xóa Cache trên điện thoại

 

Trình duyệt Firefox

1

2

3

Video hướng dẫn:

 

>>.Xem thêm xóa thông báo trình duyết khác http://m.nhonmy.com/xoa-thong-bao-day-clear-push-notification-chome-coccoc-firefox.nmc