HD WordPress Video – Phần 4 : Sử dụng Categories và...

- Trong video này, chúng ta sẽ có một cái nhìn tại các loại và các thẻ trong WordPress, mà sẽ giúp quản lý...

HD WordPress Video – Phần 3 : Chỉnh sửa bài viết...

Trong video này, chúng ta sẽ có một cái nhìn tại WordPress khả năng chỉnh sửa những bài viết hiện tại, mà sẽ giúp...

HD WordPress Video – Phần 1 : Bảng điều khiển (...

Trong video này, chúng ta sẽ có một cái nhìn tại Quản lý WordPress Panel, cung cấp tất cả các chức năng và các...

Hướng Dẫn Sử Dụng Theme Smpl – Plugin WooCommerce

Plugin Cần sử dụng: WooCommerce. 1. Thêm Slide Cài đặt: Hiển Thị Slide 2. Nhập Sản Phẩm (bật plugin: WooCommerce) 3. Hiển Thị Best Sellers (Yêu Cầu phải có sản phẩm) Tùy Chỉnh sản phẩm của phần Sản Phẩm Tiêu Biểu 4. Portfolio 5. Cài Đặt Hình Ảnh hiển thị Sản Phẩm 6. Cài Đặt font chữ cho web Hướng Dẫn Sử Dụng Theme Smpl - Plugin WooCommerce - Cấu hình theme SMPL cho mua bán, theme store