Tools: Fanpage cho đăng tin > Post ok & Danh sách link fanpage đăng thành công > Post Link

168

37. Fanpage cho đăng tin > Post ok:  Giúp lọc các link Fanpage facebook cho phép đăng tin và chuyển link về trang chủ của fanpage

38. Danh sách link fanpage đăng thành công > Post Link: Giúp lọc các link Fanpage facebook cho phép đăng tin nhưng giữ nguyên link

   

 

Hướng dẫn sử dụng: 

1. Nhập danh sách link

hdsd-1

 

 

 

2.

2.1 Chọn nút “37. $Fp > ok”

hdsd-2

2.2 Chọn nút “38. $Fp > post”

hdsd-3