Thêm nhóm ( categories) và tags trên phần trang ( page)

186

Plugin tạo Post Tags và Categories cho trang trong WordPress

Pages ( trang ) trong WordPress thường dùng để tạo các trang như “về chúng tôi” hay “giới thiệu” hoặc một trang đăng nhập hay chức năng nào đó chẳng hạn, và mặc định chúng là một bài viết “stand alone” không có tag, chẳng có category nào hết, và không giống như bài đăng ( Posts ) sẽ được phân nhóm và tag rõ ràng.

Nhưng nếu vì lý do nào đó, ví dụ như trong trường hợp của tôi cần phải tạo các Landing Page cho từng Category một thì việc tạo trang cần thêm một trường khác để chọn đó chính là Category, nhưng nếu bạn không biết code thì điều này vẫn giải quyết được bằng một plugin tên là Post Tags and Categories for Pages

post-tags-and-categories-for-pages-2-626x313

Bạn sẽ thấy trên hình, khi tạo một trang mới, sẽ có phần lựa chọn Category và Tag cho trang, điều này đảm bảo các bạn phân nhóm được cho tất cả các trang trong site.

Và khi ghé thăm Category, nó cũng sẽ show ra Page giống y chang Post, còn việc làm thế nào cho mục đích gì và hiển thị ra sao thì do file Page.php hiển thị, plugin này thật tuyệt cho các bạn làm nhiều landing page bằng page.

Chúc các bạn thành công !