Tạo quảng cáo tìm kiếm động

137Mặc dù hầu hết quảng cáo tìm kiếm đều sử dụng từ khóa để xác định thời điểm quảng cáo hiển thị trên Google tìm kiếm, Quảng cáo tìm kiếm động khác ở điểm chúng không sử dụng từ khóa. Thay vào đó, Quảng cáo tìm kiếm động tự động hiển thị quảng cáo dựa trên nội dung trang web của bạn. Điều này có nghĩa là bạn không phải chọn từ khóa, hãy thông báo cho chúng tôi biết khi bạn thêm trang vào trang web hay gỡ trang xuống hoặc tạo quảng cáo cho từng trang sản phẩm trên trang web của mình. Tại sao Quảng cáo tìm kiếm động hữu ích? Quảng cáo tìm kiếm động dễ duy trì, được tự động tạo, có thể giúp bạn nhận được thêm lưu lượng truy cập và bạn không phải tạo danh sách từ khóa dài.