Tag: hướng dẫn IFTTT

Hướng dẫn sử dụng IFTTT với RSS

Bước 1: Liên kết RSS với Tumblr thông qua công cụ IFTTT https://ifttt.com/discover Đăng nhập IFTTT -> vào My Applet để liên thiết lập...