Quy định về đặt tên miền

60

I. Nguyên tắc cấu tạo tên miền

Tên miền được cấu tạo theo nguyên tắc sau:

– Tên miền đăng ký mỗi cấp có số lượng ký tự tối thiểu là 3, tối đa là 63.

– Sử dụng các ký tự từ A đến Z, a-z, các ký tự số từ 0 đến 9 và ký tự “-“.Không sử dụng ký tự “-” ở đầu hoặc cuối tên miền.

II. Tên miền cấp cao nhất (TLD)

– Tên miền Việt Nam .VN là tên miền quốc gia ở cấp cao nhất (ccTLD) theo cấu trúc mã quốc gia ISO3166 chung của thế giới, được quy định cho các máy chủ Internet đăng ký tại Việt Nam.

– Số cấp tên miền tối đa, kể cả tên miền cấp cao nhất .VN được quy định là 5 cấp và đảm bảo sự duy nhất của tên miền trong phạm vi tên miền cấp đó.

III. Tên miền cấp hai (SLD)

1. Tên miền cấp 2 chung (gSLD) là các tên miền Internet phân theo lĩnh vực, gồm các tên miền sau đây:

1.1. COM.VN : Dành cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân họat động thương mại.

1.2. BIZ.VN : Dành cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, tương đương với COM.VN.

1.3. EDU.VN : Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới giáo dục, đào tạo.

1.4. GOV.VN : Dành cho các cơ quan, tổ chức thuộc bộ máy nhà nước ở trung ương và địa phương.

1.5. NET.VN: Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chức năng về mạng nói chung.

1.6. ORG.VN : Dành cho các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực chính trị, xã hội.

1.7. INT.VN : Dành cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

1.8. AC.VN : Dành cho các tổ chức nghiên cứu và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu.

1.9. PRO.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.

1.10. INFO.VN : Dành cho các tổ chức cung cấp các nguồn dữ liệu thông tin về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực cung cấp các nguồn dữ liệu thông tin.

1.11. HEALTH.VN : Dành cho các tổ chức y tế, dược phẩm và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới lĩnh vực y tế, dược phẩm.

1.12. NAME.VN: Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet.

1.13. Những tên miền khác do Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định.

2. Tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính là tên miền Internet phân theo tên Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương, gồm:

 ANGIANG.VN BARIA-VUNGTAU.VN

BACLIEU.VN BACCAN.VN

BACGIANG.VN BACNINH.VN

DANANG.VN DACLAC.VN

DONGNAI.VN DONGTHAP.VN

YENBAI.VN

3. Mỗi một nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet IXP, dịch vụ truy nhập Internet ISP, dịch vụ ứng dụng Internet OSP hoặc dịch vụ thông tin Internet ICP và các trường hợp khác được Bộ Bưu chính, Viễn thông cho phép được quyền đăng ký một tên miền cấp 2 dưới tên miền quốc gia .VN.

IV. Nguyên tắc đăng ký tên miền.

1. Những nguyên tắc chung.

1.1. Khuyến khích sử dụng rộng rãi tên miền dưới tên miền quốc gia .VN. Ưu tiên những tên miền trực tiếp tham gia hoạt động, kinh doanh tại Việt Nam.

1.2. Tên miền là do tổ chức, cá nhân tự chọn, tuân theo quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với các quy định về sở hữu trí tuệ và các quy định nêu trong bản Qui định này.

1.3. Đăng ký theo nguyên tắc bình đẳng, không phụ thuộc vào người đăng ký là một cá nhân hay một tổ chức. Tổ chức, cá nhân đăng ký trước được xét cấp trước.

1.4. Tên miền chỉ được cấp phát khi có đầy đủ thông tin về máy chủ tên miền mà nó được đặt hoặc tên miền đích mà nó trỏ tới.

1.5. Tổ chức, cá nhân xin đăng ký tên miền phải giải thích rõ mối liên quan

của tên miền xin đăng ký với hoạt động của mình, hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp cho Trung tâm Internet Việt Nam.

2. Tên miền đăng ký không được bao gồm các cụm từ xâm phạm đến lợi ích của quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, với nếp sống, văn hóa dân tộc.

3. Tránh đăng ký các tên miền liên quan tới tên các địa danh, danh nhân, lãnh tụ hay liên quan tới các tên chung của một ngành kinh tế, chủng loại hàng hoá, sản phẩm, tên các loại dược phẩm, tổ chức liên chính phủ, tổ chức chính trị, xã hội. Trong trường hợp có nhu cầu đăng ký cần có sở cứ rõ ràng.