Làm Cách Nào Tiếp Cận Nhiều Khách Hàng?

111

Mỗi 1 người vào web của bạn là 1 khách hàng tiềm năng, vậy bạn làm sao tiêp cận khách hàng này. Tôi có cách, bạn nên call cho tôi