Category và cách thiết lập menu

224
2

Trước tiên bạn đăng nhập vào trang Admin của WordPress: http://tendomain/wp-admin/

1. Thêm danh mục (categories)

Posts->Categories điền tên categories (tên chuyên mục) vào

2

 

2. Tạo menu

1

23

Video hướng dẫn