Nội dung quảng cáo google xuất hiện theo từ khóa tìm kiếm

78

Trong quá trình quảng cáo, ta luôn mong muốn nội dung quảng cáo phù hợp với ngữ cảnh quảng cáo, nhưng không biết, cũng không đoán ra được khách hàng tìm từ khóa nào để xuất hiện quảng cáo phù hợp với từ khóa quảng cáo.

Trong quảng cáo google adwords cho ta 1 cú pháp rất đơn giản là dùng kiểu định dạng {KeyWord} và {KeyWord: từ khóa}
VD:
{KeyWord:Mạng Xã Hội}
Ta tìm từ khóa

keywordsgoogle