[nhonmy>tools] CHUYỂN ĐỔI VĂN BẢN > hướng dẫn sử dụng

188

CHUYEN-DOI-VAN-BAN

Tools >  http://nhonmy.com/tools/sc.m

Trong nhiều năm làm việc văn bản, nhất là chuyển đổi định dạng văn bản trở nên khó khắn và phức tạp, tôi mạo muội viết một ứng dụng nhỏ, trực tuyến này để mang lại cho bạn

Chú thích ký tự ASSCII
[] ngoặc vuông
dấu nháy kép
dấu nháy đơn
, dấu phẩy
; dấu chấm phẩy
| dấu gạch đứng

CHỨC NĂNG CHÍNH

A. CHUYỂN ĐỔI VĂN BẢN

1.CHữ > CHu: Có dấu thành không dấu

2.CHữ > chu: Có dấu thành không dấu > tất cả nội dung viết thường

3.CHữ > Chữ: Ký tự đầu tiên viết hoa

4.CHữ > Chu: Ký tự đầu tiên viết hoa > Có dấu thành không dấu

5.CHữ > chữ: Tất cả văn bản về chữ thường

6.CHữ > CHỮ: Tất cả văn bản về viết hoa

7.CHữ > CHU: Tất cả văn bản về viết hoa & Có dấu thành không dấu

 

B- THÊM VÀ XÓA KÝ TỰ
8.Xóa , &Enter: Xóa ký tự , và xuống hàng (thường áp dụng tốt từ từ lọc từ khóa web)

9.Xóa ; &Enter: Xóa ký tự ; và xuống hàng (thường áp dụng tốt từ từ lọc từ khóa bên adwords )

10.Xóa “, &Enter: Xóa ký tự “, và xuống hàng

11.Xóa | &Enter: Xóa ký tự | và xuống hàng

12.Xóa [ ]: Xóa ký tự []

13.Xóa “: Xóa ký tự

14.Xóa [ ] “ Xóa ký tự []”

 

C- CHUYỂN ĐỔI VĂN BẢN, KÝ TỰ

15.Không dấu + ‘-‘: Tất cả văn bản thành không dấu và thêm dấu ở giữa 2 từ (áp dụng cho viết url web thân hiện)

16.Có dấu + ‘-‘: Thêm ký tự ở giữa 2 từ

17.Xóa khoản trắng: Xóa tất cả khoản trắng trên văn bản, biến toàn bộ văn bản thành 1 từ.

18.thêm ,: Thêm ký tự , vào văn bản

19.thêm “,: Thêm ký tự “, vào văn bản

20.thêm “ : Thêm ký tự vào văn bản

21.thêm [ ]: Thêm ký tự []

22.Mã MD5: Đổi một văn bản thành mã bảo mật MD5 (thường áp dụng khi tạo mật khẫu mới cho web, diễn đàn, cập nhật trực tiếp vào MySQL)

23.Mã SHA1: Đổi một văn bản thành mã bảo mật SHA1 (thườngáp dụng khi tạo mật khẫu mới cho web, diễn đàn, cập nhật trực tiếp vào MySQL)

24.Mã CRC32: Đổi một văn bản thành mã bảo mật CRC32

25.base64 decode: Đổi một văn bản thành base64 decode

26.base64 encode:Dịch ngược văn bản từ base64 decode > base64 encode

27.Tạo Mật khẩu: Tạo mật khẩu ngẫu nhiên (đảm bảo mật khẩu an toàn, ngắn nhất)

 

D- SPIN VÀ RÚT GỌN URL

28.Spin {…|…}: Spin văn bản, tạo ra một đoạn văn bản ngẫu nhiên theo kiểu {văn bản 1| văn bản. Mỗi dòng spin phải xuống hàng,…}

29.Rút Url+Spin: Rút gọn link với goo.gl, bit.ly, tinyurl.com. Mỗi hàng là một URL (thường dùng cho SEO)

30.RSS > Spin:Lấy RSS > Rút gọn link với goo.gl, bit.ly, tinyurl.com. Nhập 1 URL RSS duy nhất. VD: http://luu.vn/feed. Tự động spin 1 văn bản nguồn RSS (thường dùng cho SEO)

31.RSS > Spin PIC: Lấy RSS > Rút gọn link với goo.gl, bit.ly, tinyurl.com. Nhập 1 URL RSS duy nhất. VD: http://luu.vn/feed

32.RSS > Rút URL+Spin: Lấy RSS > Rút gọn link với goo.gl, bit.ly, tinyurl.com. Nhập 1 URL RSS duy nhất. VD: http://luu.vn/feed.