Hướng dẫn thêm youtube vào danh sách phát

98

1. Đăng nhập vào youtube của bạn
2. Upload video lên youtube lên như bình thương
3. Thêm vào danh sách phát

3 4 5
VIDEO HƯỚNG DẪN