Giấy phép website mua bán cần xin những giấy phép nào?

70

Để tiến hành mua bán các sản phẩm, dich vụ trên mạng (website), bạn cần chuẩn bị bước đầu những giấy phép quan trọng – khởi nghiệp kinh doanh, và tiếp đến là xin giấy phép web mua bán.

Để xin được giấy phép webstie mua bán, đầu tiên bạn cần xin những giấy phép sau:

Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân).

Chú ý: Khách hàng phải có sản phẩm kinh doanh tương ứng với ngành nghề đang kinh doanh trên website.

Một số điểm cần lưu ý:

– Bộ Công Thương có trách nhiệm xác nhận thông tin đăng ký của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ website mua bán đáp ứng đầy đủ các quy định tại Thông tư 46/2010/TT-BCT.

– Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ website mua bán có trách nhiệm quản lý các hoạt động trên website của mình thông qua việc ban hành và theo dõi thực thi các quy trình giao dịch đã được công bố.

– Bên cạnh việc đăng ký với Bộ Công Thương, chủ các website mua bán phải bảo đảm việc kinh doanh hàng hóa và dịch vụ trên web tuân thủ mọi quy định của pháp luật về thương mại và Internet.

– Việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website mua bán sẽ chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan tới hàng hóa, dịch vụ đó. (Theo Bộ Công Thương)