DirectAdmin Web Control Panel Demo

213
directadmin
directadmin.

 

DirectAdmin Demo

 

Bạn có thể thử hệ thống quản lý hosting  DirectAdmin: Ngươi dùng, Đại Lý, and Quản trị.

  NGƯỜI DÙNG CUỐI

[ Demo ]

login: demo_user  password: demo

  Users are web hosting clients.  They use DirectAdmin to configure their web site.
  ĐẠI LÝ

[ Demo ]

login: demo_reseller  password: demo

  Resellers can create User accounts.  Resellers are also Users, so they have a Reseller and User panel.
  QUẢN TRỊ

[ Demo ]

login: demo_admin  password: demo