Điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động

70Google Partners là một chương trình cung cấp cho các đại lý quảng cáo những tài liệu và chương trình đào tạo cần thiết để đảm bảo những chiến dịch quảng cáo trực tuyến của khách hàng họ đạt hiệu quả.