Cách Thiết Lập Quy Tắc Tự Động

142

Cách sử dụng quy tắc tự động để tiết kiệm thời gian và giảm công việc thủ công. Tìm hiểu thêm trong Trung tâm trợ giúp AdWords: https://support.google.com/adwords/answer/2472779