Cách thay biểu tượng Site/Biểu tượng app trang WordPress

209

Bước 1: Tại giao diện admin WordPress, chọn Giao diện -> Tùy chỉnh

Bước 2: Chọn Nhận dạng Site

Bước 3:

3.1 Click vào Chọn ảnh để up ảnh lên.

3.2 Icon tốt nhất có kích thước 512x512px -> Chọn

3.3 Tại khung cắt ảnh, chọn Bỏ cắt

3.4 Chọn Gỡ bỏ (7) để bỏ, Thay đổi ảnh (8) để thay, sau đó chọn Lưu & Đăng (9) để lưu lại