Tools: RSS > Rút URL+Spin > Lấy RSS từ web, Spin tiêu đề và nội dung

151
rss-url-spin

RSS > Rút URL+Spin: Giúp bạn đơn giản quá trình đăng tin lên website, blogger, diễn đàn hàng loạt có hỗ trợ xuất hiện tiêu đề và nội dung ngẫu nhiên (spin) theo những bài viết có sẵn trên website.

Hướng dẫn chức năng “30.RSS > Rút URL+Spin”

Vào đường dẫn:  http://nhonmy.com/tools/sc.php

1. Bạn cần nhập URL RSS từ website cua bạn

VD: http://luu.vn/feed

feedluu
2. Chọn nút “30.RSS > Rút URL+Spin”

rss-url-spin

3. Nhập tiêu đề bằn đoạn SPIN <p> ————-TIÊU ĐỀ—————— </p>
3. Nhập nội dung bằng đề bằn đoạn SPIN <p>————–NỘI DUNG—————–</p>