Woocommerce – Thêm sản phẩm trong product [plugin wordpress]

79

1. Thêm sản phẩm  Product-> add product

4
3

4

Thế là xong!
Video hướng dẫn:

Comments

comments