So sánh các công ty QCTT và Lợi ích của Publisher

143
So_sanh_cac_cong_ty_QCTT_va_Loi_ich_cua_Publisher

 

So sánh các công ty QCTT và Lợi ích của Publisher

Quy tắc ve QCTT

CPA = Cost Per Action (Register)
CPC = Cost Per Click
CPM = Cost Per Impression (1.000 pageview)
CPS = Cost Per Search /Cost Per Sale

Thông thường (CPC hệ thống kiểm tra IP address) va (CPM/CPA hệ thống kiểm tra MAC ID Physical address)

Cấu trúc công ty:

CPA / CPS công ty Cj.com

– Chi nhánh quốc tế.
* Có nhiều chi nhánh thành phố trên thế giới.
* Có tiếp thi và khách hàng riêng (Strong sale Team)

– Những điểm lợi và hại.
* Rất có lợi cho publisher nước ngoài. Nhưng không lợi cho publisher VN nhiều. Một số rất ít người có VISA/MASTERCARD mua-bán.
* Cookie từ 90 đến 180 ngày và đăng ký lại mới được tra tiền

– Bản giá trung bình
* $0.50 – $2.50 Đô la Mỹ cho mỗi CPA hiện diện.
* $0.01 – $250.00 Đô la Mỹ cho mỗi CPS hiện diện.

– Quy định mức tiền thu nhập ít nhất $25.00 mới được thanh toán tiền cuối tháng khóa sổ và 30 ngày mới được tra tiền. Thanh toán qua (Check / Bank)

CPC công ty Google.com {Adsense}

– Chi nhánh quốc tế.
* Có nhiều chi nhánh thành phố trên thế giới.
* Có tiếp thi và khách hàng riêng (Strong sale Team)

– Những điểm lợi và hại.
* Rất có lợi cho publisher nước ngoài. Nhưng không lợi cho publisher VN có tiền bạn sẽ bị khóa (BLOCK) gì ISP (FPT & VDC & VIETTEL) VN dùng NAT. Nói chung cùng IP.

– Bản giá trung bình
* $0.01 – $0.25 Đô la Mỹ cho mỗi CPC hiện diện.

– Quy định mức tiền thu nhập ít nhất $100.00 mới được thanh toán tiền cuối tháng khóa sổ và 30 ngày mới được tra tiền. Thanh toán qua (Check / Bank)

CPA & CPM công ty Yahoo.com.

– Chi nhánh quốc tế.
* Có nhiều chi nhánh thành phố trên thế giới.
* Có tiếp thi và khách hàng riêng (Strong sale Team)

– Những điểm lợi và hại.
* Rất có lợi cho publisher VN và nước ngoài. Những điều kiện được nhận làm publisher rất khó.

– Bản giá trung bình
* $0.50 – $2.50 Đô la Mỹ cho mỗi 1000 hiện diện (CPM của thị trường US,UK, CA,AU)
* $0.02 – $0.05 Đô la Mỹ cho mỗi 1000 hiện diện (CPM của chung thị trường Global có cả VN)

– Quy định mức tiền thu nhập ít nhất $100.00 mới được thanh toán tiền cuối tháng khóa sổ và 30 ngày mới được tra tiền. Thanh toán qua (Check / Bank)

CPM công ty Adshuh.com

– Chi nhánh quốc tế.
* Có nhiều chi nhánh thành phố trên thế giới.
* Có tiếp thi và khách hàng riêng (Strong sale Team)

– Những điểm lợi và hại.
* Rất có lợi cho publisher VN và nước ngoài. Những điều kiện được nhận làm publisher không khó.

– Bản giá trung bình
* $0.50 – $1.50 Đô la Mỹ cho mỗi 1000 hiện diện (CPM của thị trường US, UK , CA, AU)
* $0.01 – $0.05 Đô la Mỹ cho mỗi 1000 hiện diện (CPM của chung thị trường Global có cả VN)

– Quy định mức tiền thu nhập ít nhất $100.00 mới được thanh toán tiền cuối tháng khóa sổ và 30 ngày mới được tra tiền. Thanh toán qua (Check / Wire / Bank / Paypal / Western Union)

Công ty CPX (Đại Lý QCTT cho những cty trên)

– Chi nhánh quốc tế.
* Không có (chỉ có 1 USA)
* Không có tiếp thi và khách hàng riêng (Lấy CPA quảng cáo chuyển qua CPM trả tiền cho publisher)

– Những điểm lợi và hại.
* Rất có lợi cho publisher VN và nước ngoài. Những có tiền lúc đầu tiên rồi chết 180 ngày và đăng ký lại mới được tra tiền. Cho hiện nay giá rất thấp

– Bản giá trung bình
* Không có giá trung bình lấy CPA quảng cáo chuyển qua CPM. Cho hiện nay giá rất thấp.

– Quy định mức tiền thu nhập ít nhất $50.00 mới được thanh toán tiền cuối tháng khóa sổ và 30 ngày mới được tra tiền. Thanh toán qua (Check / Wire / Bank / Paypal)

Công ty Honeyads.com

– Chi nhánh quốc tế.
* Có văn phòng USA và 1 văn phòng VN
* Có tiếp thi và khách hàng riêng.

– Bản giá trung bình
* công ty – mới

– Quy định mức tiền thu nhập ít nhất $50.00 mới được thanh toán tiền cuối tháng khóa sổ và 30 ngày mới được tra tiền. Thanh toán qua (Check / Wire / Bank / Paypal / Western Union)

So sánh giá tổng thu nhập của CPX, HoneyAds.com, Adshuh.com tai http://www.phan.ws

Adshuh 10.477 CPM Tổng thu nhập $0.4318
CPX 7.538 CPM Tổng thu nhập $0.0800
HoneyAds 3.694 CPM Tổng thu nhập $0.0847

Tóm tắt lại CPC thì bị ban gi IP và CPA không có Visa / Master Card mua online.

CPM không cần CLICK qua QC hay cùng IP. Nền đặt nhiều cty QCTT thì được nhiều tiền, nếu bị ban cũng có tiền.

Nên chấp nhận mức giá thấp hiện tại vì bạn là Publisher VN. Chờ đến khi nền TMĐT VN phát triển hơn, các bạn sẽ được trả mức giá cao hơn.

Chỉ có bạn là người quyết định chọn nhà quảng cáo