Online-Event Truyền thông sự kiện trực tuyến siêu tốc

101
OnlineEvent_Truyen_thong_su_kien_truc_tuyen_sieu_toc

 

 

Online-Event là sự kiện trực tuyến mà người khởi xướng sự kiện này mong muốn tất cả cư dân trong cộng đồng thế giới ảo interner biết ngay sản phẩm, dịch vụ của mình trong thời gian ngắn nhất.
Chúng tôi chọn Online-Event vì mục đích nhanh, hiệu quả, mức lan tỏa tối đa. Chúng tôi cần giới thiệu đến cộng đồng mạng trong thời gian ngắn nhất biết về sản phẩm, dịch vụ mới cho chúng tôi.

Vậy bạn hãy sử dụng kênh  Online-Event của Cty Nhơn Mỹ cung cấp để đáp ứng mục đích trên. Chiến dịch này thực hiện từ 15 – 45 ngày.

 


OnlineEvent1
……………………………………………….19,687,500 vnđ / sự kiện

1/ Quảng cáo google không giới từ khóa, mẫu quảng cáo,  khu vực quảng cáo, vị trí quảng cáo
3,000 truy cập…………………………………………………………….7,500,000

2/ Quảng cáo facebook
1 mẫu quảng cáo…………………………………………………………1,750,000

3/ Đăng Clip giới thiệu tính năng & cách sử dụng sản phẩm, dich vu lên cộng đồng mạng, quảng bá Clip này cho nhiều người biết đến (youtube.com, clip.vn, video.zing.vn, photobucket.com,…)

5 trang x 10 Clip + quảng bá Clip…………………………………….4,250,000

4/ Đăng tin quảng cáo, úp tin diễn đàn, thảo luận lên công đồng mạng
500 thông điệp…………………………………………………………….1,000,000

5/ Gửi email liên tục giới thiệu về sản phẩm dịch vụ
………………………………………………………………….5.000 email = 1,187,500

6/ Đặt banner  / tin vip đầu trang quảng cáo lên diễn đàn truyền thông cty Nhơn Mỹ
( 20 x2 = 40 diễn đàn )………………………………………………………4,000,000

 

OnlineEvent2……………………………………………….36,700,000 vnđ / sự kiện

1/ Quảng cáo google không giới từ khóa, mẫu quảng cáo,  khu vực quảng cáo, vị trí quảng cáo
6,000 truy cập………………………………………………………………….15,000,000

2/ Quảng cáo facebook: 5 mẫu quảng cáo…………………………….2,200,000

3/ Đăng Clip giới thiệu tính năng & cách sử dụng sản phẩm, dich vu lên cộng đồng mạng, quảng bá Clip này cho nhiều người biết đến (youtube.com, clip.vn, video.zing.vn, photobucket.com,…)
10 trang x 10 Clip + quảng bá Clip……………………………………….7,250,000

4/ Đăng tin quảng cáo, úp tin diễn đàn, thảo luận lên công đồng mạng
1,000 thông điệp……………………………………………………………….2,000,000

5/ Gửi email liên tục giới thiệu về sản phẩm dịch vụ
………………………………………………………………….10.000 email = 2,250,000

6/ Đặt banner  / tin vip đầu trang quảng cáo lên diễn đàn truyền thông cty Nhơn Mỹ
( 40 x2 = 80 diễn đàn )………………………………………………………..8,000,000

OnlineEvent3……………………………………………….91,500,000 vnđ / sự kiện

1/ Quảng cáo google không giới từ khóa, mẫu quảng cáo,  khu vực quảng cáo, vị trí quảng cáo
12,000 truy cập………………………………………………………………30,000,000

2/ Quảng cáo facebook
Gửi thông điệp cho các faecbook nổi tiếng,
10 page với số bạn bè mỗi page > 50,000 thành viên…………..5,000,000

3/ Đăng Clip giới thiệu tính năng & cách sử dụng sản phẩm, dich vu lên cộng đồng mạng, quảng bá Clip này cho nhiều người biết đến (youtube.com, clip.vn, video.zing.vn, photobucket.com,…)
20 trang x 10 Clip + quảng bá Clip…………………………………12,250,000

4/ Đăng tin quảng cáo, úp tin diễn đàn, thảo luận lên công đồng mạng
10,000 thông điệp…………………………………………………………..20,000,000

5/ Gửi email liên tục giới thiệu về sản phẩm dịch vụ
50.000 email = ……………………………………………………………….8,250,0010

6/ Đặt banner  / tin vip đầu trang quảng cáo lên diễn đàn truyền thông cty Nhơn Mỹ
( 60 x2 = 120 diễn đàn )……………………………………………………16,000,000

OnlineEvent4………………………………………………………Tùy chọn

1/ Quảng cáo google không giới từ khóa, mẫu quảng cáo,  khu vực quảng cáo, vị trí quảng cáo
3,000 truy cập…………………………………………………………….7,500,000
6,000 truy cập……………………………………………………………15,000,000
2/ Quảng cáo facebook
1 mẫu quảng cáo……………………………………………………………1,750,000
5 mẫu quảng cáo……………………………………………………………2,200,000
Gửi thông điệp cho các faecbook nổi tiếng,
10 page với số bạn bè mỗi page > 50,000 thành viên…………5,000,000

 

3/ Đăng Clip giới thiệu tính năng & cách sử dụng sản phẩm, dich vu lên cộng đồng mạng, quảng bá Clip này cho nhiều người biết đến (youtube.com, clip.vn, video.zing.vn, photobucket.com,…)

5 trang x 10 Clip + quảng bá Clip……………………………………..4,250,000
10 trang x 10 Clip + quảng bá Clip…………………………………….7,250,000
20 trang x 10 Clip + quảng bá Clip…………………………………..12,250,000

 

4/ Đăng tin quảng cáo, úp tin diễn đàn, thảo luận lên công đồng mạng

500 thông điệp…………………………………………………………….1,000,000

1,000 thông điệp…………………………………………………………..2,000,000

5,000 thông điệp…………………………………………………………10,000,000

10,000 thông điệp………………………………………………………..20,000,000

 

5/ Gửi email liên tục giới thiệu về sản phẩm dịch vụ
…………………………………………………………….5.000 email = 1,187,500
……………………………………………………………10.000 email = 2,250,000
……………………………………………………………20.000 email = 4,250,000
……………………………………………………………50.000 email = 8,250,001

6/ Đặt banner  / tin vip đầu trang quảng cáo lên diễn đàn truyền thông cty Nhơn Mỹ
( 20 x2 = 40 diễn đàn )……………………………………………………………4,000,000
( 40 x2 = 80 diễn đàn )……………………………………………………………8,000,000
( 60 x2 = 120 diễn đàn )………………………………………………………..16,000,000