làm sao cấu hình tên miền .vn trên nhà đăng ký FPT

82
lam_sao_cau_hinh_ten_mien_vn_tren_nha_dang_ky_FPT

 

1. Đầu tiên bạn vào : https://domain.fptdata.com/

2. Đăng nhập “tên miền” & “Mật khẩu”được cung cập bỡi cty FPT

3. Cầu hình như sau:

 

Hướng dẫn cấu hình tên miền :

–   Cấu hình để tên miền chạy web cần các bản ghi sau:
Tạo Record A:
Host Record       Record Type       Address
@                         A                 <Địa chỉ IP Webserver>
Ví dụ : @       A       118.69.204.195
Tạo Record CNAME:
Host Record       Record Type       Address
www                 CNAME
Ví dụ : www       CNAME       abc.com
–    Cấu hình để tên miền chạy mail cần các bản ghi sau:
Tạo Record MX:
Host Record       Record Type       Address
@                         MX               mail.
Ví dụ : @       MX       mail.abc.com
Tạo thêm 1 record A:
Host Record       Record Type       Address
mail                         A               <Địa chỉ IP Mail Server>
Ví dụ : mail       A       118.69.204.197
–   Cấu hình để tên miền chạy subdomain( ví dụ forum, pkt, phc…):
Tạo 1 record A:
Host Record       Record Type       Address
subdomain              A              < Địa chỉ IP>
Ví dụ : forum       A       118.69.204.198
–   Priority chỉ áp dụng cho Record Type là MX