Hướng Dẫn Gửi Mail Báo Cáo Hàng Ngày

99

Bước 1:

  • To: Muoi@nhonmy.com
  • Cc: kh@nhonmy.com

Bước 2: Chủ đề:

[SVTT-TEN] CÔNG VIỆC CHÍNH BUỔI LÀM VIỆC

Bước 3: Nội dung:

Kính gửi Công ty Nhơn Mỹ báo cáo hàng ngày, ngày……. :

  • Các công việc chính mình thực hiện hôm đó
  • Tạo bảng:

         (Liệt kê tất cả công việc hôm đó làm)

         Tổng thời gian

  • Bài học rút ra được
  • Link nhật ký hàng ngày(link rút gọn qua https://bitly.com/  ) 

Lưu ý:

  • Khi gửi mail báo cáo, PHẢI CÓ CHỦ ĐỀ, Ghi TÊN KHÔNG DẤU, đúng cú pháp
  • Nếu mail có sai sót, cần gửi lại, phải gửi theo form Update[SVTT-Ten] Công việc. Sau đó gửi lại như bình thường
  • Nội dung email phải cụ thể, có hình ảnh hoặc link dẫn chứng, không được viết chung chung. 
  • Có chữ ký email: gồm có tên, vị trí thực tập, số điện thoại, email

Gửi đúng thông tin như hướng dẫn nếu không sẽ bị liệt vào spam không được tính công