HDSD Simple WP Membership

380

I. Tạo Nhóm thành viên
Bước 1: Vào WP Membership → Membership Levels → Add new

Bước 2: Nhập các thông tin nhóm:
1. Tên nhóm tài khoản
2. Quyền tài khoản trong wordpress
3. Thời gian hết hạn tài khoản
=> Add new membership level

II. Tạo thành viên
A. Đăng ký theo link https://m.nhonmy.com/membership-join/membership-registration
Nhập đầy đủ các thông tin.
Lưu ý, thành viên đang ký từ link sẽ mặc định cấp bật là Thành viên, admin có thể thay đổi quyền sau khi thành viên đăng ký

B Admin tạo thành viên mới
Vào WP Membership → Members → Add new và nhập đầy đủ các thông tin

III. Chọn cấp thành viên có quyền xem bài viết
A. Theo nhóm danh mục
Vào WP Membership → Membership Levels → Category Protection
1. Chọn danh mục cần thêm cấp thành viên
2. Chọn cấp thành viên
3. Update

B. Chọn nhiều bài riêng lẻ cùng lúc
Vào WP Membership → Membership Levels → Post and Page Protection, làm tương tự như theo nhóm danh mục

C. Chọn theo từng bài lẻ
Chọn bài viết muốn đặt cấp thành viên
1. Chọn Yes, protect this content
2. Chọn cấp thành viên nào được xem bài