Ebook wordpress 3 for beginner – Tài liệu wordpress 3

63
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen

Mình xin giới thiệu Ebook wordpress 3 for beginner ( Tài liệu wordpress 3 cho người mới bắt đầu). Đây là ebook được viết bằng tiếng Anh bởi tác giả Stephanie Leary.

Link download

  • Tại đây
  • pass: anhpd.webchuyennghiep.net

Nội dung chính: tài liệu wordpress 3

Chương 1: Giới thiệu WordPress

Chương 2: cài đặt và nâng cấp WordPress

Chương 3: Dashboard và cấu hình

Chương 4: làm việc với nội dung

Chương 5: Import nội dung

Chương 6: Tạo Theme wordpress cơ bản

Chương 7:  Tạo Theme wordpress nâng cao

Chương 8: Tạo Widgets

Chương 9:  lập trình Plugin wordpress

Chương 10: Users và Roles

Chương 11: Performance và Security

Chương 12: Custom Content Types, Taxonomies, và Fields

Chương 13: cấu hình Network Appendix

 Contents : Ebook wordpress 3 for beginner ( Tài liệu wordpress 3 cho người mới bắt đầu)

About the Author…………………………………………………………………………………….. xvi
About the Technical Reviewer …………………………………………………………………. xvii
Acknowledgments ………………………………………………………………………………… xviii
Introduction …………………………………………………………………………………………… xix
Chapter 1: About WordPress………………………………………………………………………..1
Chapter 2: Installing and Upgrading……………………………………………………………15
Chapter 3: Dashboard and Settings …………………………………………………………….41
Chapter 4: Working with Content………………………………………………………………..61
Chapter 5: Importing Content …………………………………………………………………..105
Chapter 6: Creating a Basic Theme wordpress …………………………………………………………..125
Chapter 7: Creating an Advanced Theme……………………………………………………173
Chapter 8: Creating Widgets …………………………………………………………………….205
Chapter 9: Creating Plugin wordpress …………………………………………………..225
Chapter 10: Users and Roles…………………………………………………………………….271
Chapter 11: Performance and Security ……………………………………………………..289
Chapter 12: Custom Content Types, Taxonomies, and Fields ………………………..309
Chapter 13: Setting up the Network ………………………………………………………….347
Appendix 1: Plugin Index …………………………………………………………………………373
Appendix 2: Theme wordpress Functions…………………………………………………………………..381
Appendix 3: Plugin Recipes ……………………………………………………………………..385
Index …………………………………………………………………………………………………….389

với Ebook wordpress 3 for beginner ( Tài liệu wordpress 3 cho người mới bắt đầu) bạn sẽ có các hướng dẫn wordpress đầy đủ để tạo blog wordpress

Ebook wordpress 3 for beginner – Tài liệu wordpress 3, 10.0 out of 10 based on 2 ratings