wordpress.com ratings – seo wordpress.com

40

Trong blog wordpress.com chức năng ratings đã có sẵn, hỗ trợ add rating cho post, page và comment, nhưng mặc định nó bị tắt đi. Để bật chức năng ratings trong wordpress.com bạn có thể xem demo và hướng dẫn sau:

wordpress.com ratings – seo wordpress.com, 8.2 out of 10 based on 6 ratings