Thêm bản đồ vào trang web, liên hệ

0
Để thêm bản đồ vào trang web, đầu tiên ta truy cập vào trang web maps.google.com và làm như sau: video https://www.youtube.com/watch?v=44CehxLV3Ac&feature=youtu.be

Hướng dẫn thêm youtube vào danh sách phát

0
1. Đăng nhập vào youtube của bạn 2. Upload video lên youtube lên như bình thương 3. Thêm vào danh sách phát VIDEO HƯỚNG...

Hướng dẫn upload video lên youtube và thêm vào danh sách...

0
1. Đăng nhập vào youtube của bạn 2. Upload video lên youtube lên như bình thương 3. Thêm vào danh sách phát ...