Thiết lập tài khoản Hotmail trong Outlook 2013

115

Một trong những điểm nổi bật trong Outlook 2013 là hỗ trơ đồng bộ dữ liệu từ Hotmail hoặc Livemail từ web về máy tính thông qua Exchange Active Sync. Để thực hiện tính năng này cần làm các bước sau:

ndu5wh1

1.       Mở Outlook.

2.       Click File > Account Settings > Account Settings.

3.       Trong cửa sổ Account Settings, click New.

4.       Trong Add Account, chọn E-mail Account, và bạn nhập thông tin tài khoản Hotmail  (name, e-mail address and password).

5.       Click Next, và click Finish.

hoặc

1.       Đóng Outlook.

2.       Vào Control Panel, chuyển sang chế độ Small icons, và mở  Mail (Microsoft Outlook 15).

3.       Click E-mail Accounts.

4.       Trong cửa sổ Account Settings, click New.

5.       Trong Add Account, chọn E-mail Account, và bạn nhập thông tin tài khoản Hotmail  (name, e-mail address and password).

6.       Click Next, và click Finish.

Chú ý trước khi cài đặt Outlook 2013 mà bạn đã thiết lập tài khoản Hotmail trên Outlook 2013 thì trong qua trình đồng bộ thì Outlook 2013 sẽ bào trùn, Outlook 2013  disable Exchange Active Sync (EAS) cũ đi và tạo Exchange Active Sync (EAS) mới, các Tasks, Rules, Journal, Note trước đó được dữ nguyên.

Nếu bạn muốn xóa tài khoản cũ để dùng một tài khoản mới thì thực hiện các bước sau:

1.       mở Outlook.

2.       vào File > Account Settings > Account Settings.

3.      tìm kiếm tài khỏa Hotmail trùng lăp trong MAPI ở  cột Type .

4.       Click Remove để xóa tài khoản cũ.