Tag: code php liet ke bai viet cung nhom

Code php bài viết cùng nhóm tin tức – wordpress.org

0
các bạn mở file single.php và thêm đoạn code: <?php $tag = get_the_category( get_the_ID() ); if ( $tag ) echo '<h3 class="relate-title">Bài đăng cùng:'; the_category(', '); echo '</h3>'; $t = $tag; if...