Hướng dẫn sử dụng plugin mã giảm giá Woocommerce

126

Plugin WooCommerce Volume Discount Coupons

Bước 1: thông tin chung

1- Nhập tên mã giảm giá

2- Nhập mô tả

3- Chọn loại ưu đãi: Giảm theo giỏ hàng cố định / Giảm theo % giỏ hàng

4- Số tiền giảm: theo số tiền hoặc theo %.

 

Bước 2: Hạn chế sử dụng

1,2 – Theo chi tiêu tối thiểu thối đa

3 – Theo sản phẩm hoặc danh mục

 

Bước 3: Các thông tin thêm

1- Chọn tự động sử dụng mã giảm giá khi đủ điều kiện