Cách đăng bài trên trang Linkedin.com

806

BƯỚC 1: NHẤN ĐỂ VIẾT BÀI

BƯỚC 2: VIẾT BÀI

BƯỚC 3: ĐĂNG BÀI

  • CÁCH GẮN LINK CHO CHỮ

BƯỚC 1 : TÔ ĐEN CHỮ MUỐN GẮN LINK

BƯỚC 2 :

BƯỚC 3 :

  • GẮN LINK CHO HÌNH

BƯỚC 1: BẤM VÀO HÌNH

BƯỚC 2:

BƯỚC 3:

BÀI ĐĂNG MẪU : https://www.linkedin.com/pulse/nuoc-hoa-ynuoc-nam-bvlgari-aqva-pour-homme-qua-nhay?published=t