Cách đăng bài trên trang Linkedin.com

1334

BƯỚC 1: NHẤN ĐỂ VIẾT BÀI

BƯỚC 2: VIẾT BÀI

BƯỚC 3: ĐĂNG BÀI

  • CÁCH GẮN LINK CHO CHỮ

BƯỚC 1 : TÔ ĐEN CHỮ MUỐN GẮN LINK

BƯỚC 2 :

BƯỚC 3 :

  • GẮN LINK CHO HÌNH

BƯỚC 1: BẤM VÀO HÌNH

BƯỚC 2:

BƯỚC 3:

BÀI ĐĂNG MẪU : https://www.linkedin.com/pulse/nuoc-hoa-y-5ml-versace-bright-crystal-175k-nhon-my/