Chống thư rác (SPAM) – Nghị định 90/2008/NĐ-CP

Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
Ngày 13/08/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác. Nghị định này được áp dụng đối với tổ...