Cài Đặt Theme Wordpress

40
Video https://www.youtube.com/watch?v=2ci7uVeVd3o&feature=youtu.be Demo wp.nhonmy.com/midway

3
Sau khi active themes ta tiến hành cài đặt như sau: Video https://www.youtube.com/watch?v=XZ6eYWvC2H0&feature=youtu.be Demo wp.nhonmy.com/elastik

6
Sau khi tải và active themes Renad thành công ta tiến hành vào Renad cài đặt như sau: Sau khi làm xong tất cả mọi...

15
Sau khi tải và active theme ThereTailer thành công ta làm như sau: Bước 1: cài đặt và active các plugin:  Visual Composer, Revolution Slider,...

15
Sau khi tải và active theme stata thành công Bước 1: active các plugin:  LayerSlider WP, Qode Slide, Qode Carousel , Visual Composer Bước 2: Nhập...

8
Muốn bài viết hiển thị trên phần đầu làm tiêu điểm, chọn thêm phần Feature this Post lúc tạo bài viết đó. Lưu ý: Hình...

4
Nhập nội dung Trang Sản Phẩm Mở trang "Sản Phẩm", Thêm phần nội dung theo thứ tự như hình bên dưới. Kết Quả hiển thị trên trang web. Quay lại Trang  bạn vừa nhập và thực hiện những bước như sau: Bước 1 Bước 2 Bước 3 Sau đó, Quay ra trang web > "F5" Xem Lại kết quả Bạn Quay Trở lại trang , thực hiện lại bước 1, bước 2, bước 3 giống như 3 hình trên.  Tại Bước 2, Bạn chọn  thay cho . Kết quả hoàn thành như sau:

6
Cần nhập nội dung cho theme vào 2 phần: Bài (post) và Protfolio. Chú ý: Hình ảnh đại diện cho bài phải cùng kích...